Saab küll! Vaid 10 kuuga!

Alates märtsist on Eestil uus valitsus. Sotsiaaldemokraatidest ministrite eestvedamisel oleme vaid 10 kuuga muutnud Eesti inimkesksemaks, hoolivamaks ning suurendanud inimeste turvatunnet.

Kuid teha on veel palju. Selleks küsime Sinu toetust, et järgmiseks 4 aastat oleks Eestil sotsiaaldemokraatlik valitsus. Möödunud napi 10 kuuga kordasaadetu on Sulle parimaks kinnituseks, et mida lubame, seda ka teeme.

Meie 6 ministri tegevusaruanne:

Sven Mikser
100_päeva_Sven

 

Kaitsekulud tõusevad 2,05 protsendini SKPst

Aprillis vastu võetud riigi eelarvestrateegia 2015-2018 sätestab kaitsekulude hoidmise 2% tasemel SKPst. 2015. a riigieelarve näeb ette kaitsekulude tõusu 2,05 protsendini SKPst

NATO tippkohtumise tulemusena NATO kohalolu Eestis jätkub ning tugevneb

NATO tippkohtumisel septembri alguses Walesis kiitsid valitsusjuhid heaks NATO valmisoleku tegevuskava, millega NATO jätkab ja suurendab oma kohalolu NATO piiririikides. Samuti lepiti tippkohtumisel kokku uue NATO ülikiire reageerimisüksuse loomises,  mida on võimalik kiirelt kohale tuua vähimagi ohumärgi puhul kõikjale NATO territooriumil ning NATO kaitseplaanide kooskõlla viimises muutunud julgeolekuolukorraga.

Lastetoetused tõusevad

1. jaanuarist 2015 tõuseb esimese ja teise lapse toetus senise 19,18 euro asemel 45 euroni kuus ja kolmanda lapse toetus 100 euroni kuus, vajaduspõhine lastetoetus 45 euroni kuus ning toimetulekutoetuste määramisel kasvab lapse osa 0,8lt 1,0ni. Lastetoetuste tõus aitab oluliselt vähendada vaesuses elavate laste osakaalu. See puudutab ligi 270 000 last ja nende vanemaid. Lisaks võttis Riigikogu novembris vastu valitsuse esitatud eelnõu, millega tõstetakse eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust 240 euroni kuus (tõus 48,20 eurot).

Urve Palo
palo

 

Stabiilsuse tagamine mandri ja saartevahelise praamiliikluses

Praamiliikluse toimepidevuse tagamiseks viidi läbi praamiliikluse korraldamise hange, mille võitis Tallinna Sadam. Võitja selgus ausas konkurentsis kahe ettevõtte vahel ja võitis parim pakkumine. Tallinna Sadamale makstav dotatsioonisumma 10 aasta peale on ca 200 miljonit eurot, mis on ligikaudu 60 miljonit vähem kui konkureeriva pakkumise puhul. Tallinna Sadam ehitab Saaremaa ja Hiiumaa liinidele 1. oktoobriks 2016 neli uut parvlaeva, kummalegi liinile kaks.

Samuti algatas valitsus hädaolukorra seaduse muutmise, millega sätestatakse Eesti

mandri ja suursaarte vaheline laevaliiklus elutähtsa teenusena.

Teletorni müügi peatamine

Urve Palo peatas ringhäälingu-, meedia- ja IT-infrastruktuuriteenuste osutaja Levira, kes haldab ka Tallinna teletorni, müügi.

Kiirlaenude reklaami piiramine

Kiirlaenufirmade tegevuse reguleerimiseks ja tarbijate kaitsmiseks on valitsus algatanud mitu eelnõud.  Reklaamiseaduse muutmise eelnõuga keelatakse eraisikutele suunatud krediiditeenuse reklaamimine raadios ja televisioonis ning piiratakse oluliselt kõikide tarbimislaenude reklaami sisu

 

Ivari Padar
padar

 

Maaelu arengukava 2014-2020 vastuvõtmine

Mais kiitis valitsus heaks ning esitas Euroopa Komisjonile maaelu arengukava 2014-2020 (MAK). Arengukavas pööratakse senisest rohkem tähelepanu teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile; kasvab toidutarneahelale suunatud tegevuste prioriteetsus; lisandub mitmeid lühikese tarneahela ja otseturustuse alaseid tegevusi; keskendutakse investeeringutoetuste puhul pikaajalistele investeeringutele; pööratakse senisest enam tähelepanu ühistegevusele ja erinevatele koostöövormidele; jäetakse kohalikku arengut puudutavad otsused kohalikule tasandile. Arengukava rahastamiseks on EAFRD-st planeeritud 725,9 miljonit eurot ning Eesti osaluseks 169,5 miljonit eurot. Sellele lisanduvad maaelu toetuseks suunatavad otsetoetused 107 miljonit eurot, millega ei kaasne Eestipoolset osalust.

Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 vastuvõtmine

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamisega investeeritakse perioodil 2014- 2020 Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse 129,6 miljonit eurot. Tegemist on ühe olulisema kalandussektori arengut puudutava dokumendiga, millega soodustatakse kalandussektori arengut ning kohanemist sektori struktuursete muutustega. See omakorda aitab tõsta Eesti kalanduse konkurentsivõimet ja kalurite sissetulekut.

Eesti toidu väärtustamine

Ette on valmistatud visioonidokument „Eesti toit 2015-2020“, mis keskendub Eesti toidu positiivse kuvandi ja müügiedendamise arendamisele, toidutarneahela osapoolte koostöö ning ekspordi edendamisele. Kava koostati toidusektori esindusorganisatsioonide ja riigiasutuste esindajate koostöös. Põhifookus on toetava raamistiku loomisel, mis ühendaks toidusektori kõiki osapooli, sh põllumajandustootjad, töötlejaid, kaubandust, toitlustus-, kultuuri- ja haridusasutused, maaturismiettevõtted ning toidusektoriga seotud riigiasutused. Eraldi tähelepanu pööratakse ka tarbijatele.

Paralleelselt arengukava koostamisega viidi ellu mitmeid Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamisele ja populariseerimisele suunatud tegevusi sh õpilastele suunatud hariduslikud programmid, Eesti toidu tutvustamine mitmetel üritustel, muuhulgas XXVI laulu- ja XIX tantsupeo raames Tallinna Lauluväljakul ning Eesti stend Berliinis toimuval rahvusvahelisel toidu- ja põllumajandusmessil Grüne Woche.

 

Helmen Kütt
kytt

 

Vajaduspõhine lastetoetuse ja eeskostel oleva laste toetuse tõus

Vajaduspõhine lastetoetus tõuseb 45 euroni kuus ning toimetulekutoetuste määramisel kasvab lapse osa 0,8lt 1,0ni. Lastetoetuste tõus aitab oluliselt vähendada vaesuses elavate laste osakaalu. See puudutab ligi 270 000 last ja nende vanemaid. Lisaks võttis Riigikogu novembris vastu valitsuse esitatud eelnõu, millega tõstetakse eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust 240 euroni kuus (tõus 48,20 eurot)

Matusetoetuse tõus

Novembris võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud matusetoetuse seaduse muutmise seaduse, mis sätestab, et matusetoetus tõuseb 250 euroni ning matusetoetuse saamise õigus on juhul, kui matuse korraldaja kuulus toimetulekutoetust saavasse leibkonda vähemalt ühel kuul viimase 12 kuu jooksul.

Pensionitõus

Eakatele toob uue eelarve kaasa pensionide kasvamise 5,9 protsendi võrra, miks tähendab seda, et keskmine vanaduspension 44-aastase staaži puhul kerkib tuleva aasta aprillist 374 euroni. Tõuseb ka tulumaksuvaba miinimum pensionäridele, et keskmine pension jätkuvalt tulumaksuvaba oleks.

 

Andres Anvelt
anvelt

 

Tõhustatakse elatiste sissenõudmist võlgnikelt

Muudatused hõlmavad muuhulgas kohtu õigust peatada võlgniku harrastuspüügiõigus, kutselise kalapüügi õigus, jahipidamisõigus, mootorsõiduki juhtimisõigus, relva käitlemise õigus ning väikelaeva ja jeti juhtimisõigus.

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni allakirjutamine

2. detsembril kirjutas justiitsminister alla Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonile (nn Istanbuli konventsioon). Konventsioon kehtestab rahvusvahelised standardid võitluseks naistevastase vägivalla ja perevägivallaga. Konventsiooni eesmärk on kaitsta naisi kõikide vägivalla vormide eest – nii perevägivalla kui ka väljaspool perekonda toimuva vägivalla eest.  Samuti on koostamisel vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020  Strateegia prioriteetideks on naistevastase ning perevägivalla vastane võitlus, lastevastase vägivalla ning inimkaubanduse vähendamine. Eesmärk on vähendada raskete tagajärgedega vägivallajuhtumite ja nende ohvrite arvu.

Kiirlaenufirmade tegevuse suurem reguleerimine tarbijate kaitsmiseks

Krediidiandjate ja –vahendajate seaduseelnõuga sätestatakse tegevusloa taotlemise kohustus tarbijakrediidiettevõtjatele (vastavaid lubasid hakkab edaspidi väljastama Finantsinspektsioon) ning tõhustatakse laenuandjate ja -vahendajate vastutust oma tegevusega seotud nõuete täitmise eest. Oktoobris esitas valitsus Riigikogule eelnõu, millega kehtestatakse ülempiir krediidikulukuse määrale ning keelatakse vahekohtute kasutamine tarbijakrediidilepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

 

Jevgeni Ossinovski
ossinovski

 

Õpetajate miinimumpalk tõuseb 900 euroni

2015. aastal tõstetakse õpetajate töötasu alammäära 12,5%, 800 eurolt 900 euroni. Iga täistööajaga töötava õpetaja ametikoha kohta antakse üldhariduskoolide pidajatele toetust 1080 eurot.

Õppetoetuste saajate ring laieneb ning toetused muutuvad vajajatele kättesaadavamaks

Üliõpilastele luuakse uus õppetoetuse liik – vajaduspõhine eritoetus 135 eurot kuus. Samuti muutuvad vajaduspõhise õppetoetuse tingimused üliõpilastele soodsamaks, sest toetuse saamiseks vajalik õppekoormuse nõue ei ole enam nii range (edaspidi saavad õppetoetust taotleda üliõpilased, kes täidavad 75% õppekoormuse nõude).

Tasuta koolilõuna ka gümnaasiumiõpilastele

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud eelnõu, mille  eesmärk on omavalitsustele ning erakoolide pidajatele maksta koolilõuna kulude katmiseks toetust ka keskharidust omandavatele õpilastele. Praegu on lõuna tasuta põhikoolis ning kutsekeskhariduse tasemel. Koolilõunatoetuse suurenemine puudutab rohkem kui 22 000 gümnasisti ning aitab parandada perede toimetulekut.