Keskkond

Meie eesmärgiks on keskkonnasõbralik Eesti. Inimestel on õigus elada puhtas keskkonnas. Aga ka kohustus seda hoida. Me peame suutma läbi tehnoloogia arengu, teadlikkuse kasvu ja taaskasutuse anda järgmisele põlvkonnale puhtama looduskekskonnaga Eesti kui siiani. Selleks me teeme järgmist:

  1. Suurendame tarbija teadlikkust teavituskampaaniate, koolituste ja juhendamisprogrammide kaudu toiduohutusest, kemikaalide kasutamisest olmetoodetes ning ökoloogilisest jalajäljest.
  2. Igal elanikul peab olema kättesaadav kvaliteetne, puhas ja vastuvõetava hinnaga joogivesi. 
  3. Kaotame karusloomafarmid, kus kasvatatakse tehistingimustes võõrliike.
  4. Seame sihiks, et prügilatesse ei ladestataks jäätmeid, piirame aasta-aastalt ladestamisele minevat jäätmehulka. Toetame olmejäätmete tekkekohal liigiti kogumise arendamist ja viime taaskasutuse osakaalu 70%-ni jäätmetest.
  5. Toetame riiklikult nõukogudeaegsete põllumajandus- ja tööstushoonete lammutamist.
  6. Teostame riiklikult Eesti maavarade täieliku kaardistamise ja võimaliku kaevandamise analüüsid, leiame tasakaalu riigi majanduslike ja keskkonnakaitseliste huvide vahel. 

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist