Julgeolek

TUGEV JA TURVALINE RIIK, KAITSTUD EESTI

 

 • Suurendame konstaablite arvu
 • Tõstame politseinike, piirivalvurite ja päästjate palka
 • Ehitame välja idapiiri
 
 

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna julgeolekupoliitiline suund on selge: turvaline riik, tugev ühiskond ning kaitstud Eesti!  Meie julgeolekupoliitika programm on kõige laiapõhjalisem, hõlmates nii riigikaitse kui ka siseturvalisuse poliitikaid.

 

 

 

Nende valimiste julgeolekupoliitiline valik on, kas toetate TUGEVAT või õhukest riiki. Õhukese riigi ideoloogia esindajad on vähendanud politsei suutlikust võidelda kuritegevusega ja piirivalve võimekust kaitsta idapiiri, püüdnud ajateenistuse kaotamise või lühendamise reformiga kahtluse alla seada meie sõjalise kaitsevõime. Sotsiaaldemokraatlik Erakond lähtub laiapindse riigikaitse põhimõttest: riigi kaitsmisel osalevad koordineeritult kõik kodanikud, riigiasutused ja institutsioonid. Sotsiaaldemokraadid ehitavad üles riigi, mis suudab kindlalt vastu seista välis- ja siseohtudele.

 

LAIAPÕHJALINE RIIGIKAITSE

 

Eesti kaitselahend rajaneb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja NATO kollektiivkaitsel. Sõjaline riigikaitse tugineb kõrge professionaalsusega elukutselistele tegevväelastele, ajateenistuse baasil moodustatavatele reservüksustele ja Kaitseliidule kui vabatahtlikule riigikaitselisele organisatsioonile. Sõjalise riigikaitse kulutused moodustavad vähemalt 2 protsenti SKT-st.

 

 1. Tõstame Kaitseväe üksuste kiirreageerimisvõimet ja tagame nende täieliku mehitamise ja varustamise. Arendame erioperatsioonide võimet, et tagada kaitse hübriidohtude vastu.
 2. Loome Eestis NATO juhtimiselemendi, mis suudab korraldada liitlaste kiirreageerimisüksuste vastuvõtmise 48 tunni jooksul ja juhtida nende tegevust Eesti territooriumil.
 3. Parandame kaitseväelaste töötingimusi ja sotsiaalseid garantiisid, tagame Kaitseliidule piisava ressursi sõjaliste võimete loomiseks ja kõigi organisatsiooniga liitujate kaasamiseks.
 4. Arendame välja kaitseväe soomusmanööver-, tanki- ja õhutõrjevõimekusi; analüüsime uute võimete (keskmaa õhutõrje, rannakaitse) väljaarendamise võimalusi järgmise planeerimisperioodi jooksul.
 5. Tagame usutava liitlaste heidutushoiaku Eestis, mis hõlmab nii maa-, õhu- kui mereväeüksuste kohalolekut, eelasetatud varustust ja kaitseplaane. 

 

Loe lisaks: 

http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ideed/riigikaitse

 
 

 

Ehitame idapiiril välja kontrolljoone ja loome piirivalve kiirreageerimisüksused. Siseturvalisuse valdkonna töötajate palgatõus peatab kaadri voolavuse ja motiveerib valdkonnaspetsialiste. 

Karistused peavad olema õiglased ning mõjuksid rikkujale reaalselt, sest soovime ju, et pahateod ei korduks. Seetõttu kehtestame õiglased trahvid: mida suurem sissetulek, seda kõrgem trahv.

 

 

Seame prioriteediks igasuguse vägivalla vähendamise ühiskonnas, nii peredes, koolis kui ka internetis.

 

 1. Seome politsei ja piirivalve alampalga edasise tõusu keskmise palgaga ja suurendame sisejulgeoleku töötajate palku vähemalt 12 protsenti.
 2. Toome piirkondlikud konstaablid tagasi. Politsei- ja piirivalve konstaablite arv peab riigi äärealadel kasvama vähemalt kaks korda.
 3. Ehitame välja kontrolljoone Eesti ja Venemaa vahel ning tagame piirivalve füüsilise ja tehnilise võimekuse. Loome piirikordonitesse kiirreageerimisüksused.
 4. Eraldame õiguskaitseasutustele lisaressurssi perevägivallakuritegude uurimiseks, veebikonstaablite tegutsemiseks ja noorte vägivallavastaste ennetuskampaaniate teostamiseks.
 5. Kehtestame õiglased trahvid: mida suurem sissetulek, seda kõrgem trahv.

 

 

Loe lisaks: 

http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ideed/siseturvalisus

 

MAJANDUSLIK, REGIONAALNE JA SOTSIAALNE JULGEOLEK

 

Eesti julgeoleku tagamiseks suurendame Eesti energiasõltumatust ning tagame kriitilise infrastruktuuri kaitse. Et elu ääremaadel edeneks langetame regionaalsete töökohtade loomiseks sotsiaalmaksumäära 3%. Maataristu toetusprogrammi vahendeid suuname eelisjärjekorras piiriäärse taristu ülesehitamiseks ja töökohtade loomiseks. Palgavaesuse kaotamiseks tõstame alampalga 800 euroni ning viime sisse nutika lastetoetuste süsteemi, et ükski laps ei elaks vaesuses.

 

 1. Suurendame Eesti energiasõltumatust. Aastaks 2030 asendame soojusmajanduses maagaasi ja õlikütused kohalike, peamiselt biokütustega.
 2. Toetame EL-i ühtset energiaalast välis- ja julgeolekupoliitikat.
 3. Maataristu toetusprogrammi vahendeid suuname eelisjärjekorras piiriäärse taristu ülesehitamiseks ja töökohtade loomiseks. 
 4. Regionaalsete töökohtade loomiseks langetame sotsiaalmaksumäära 33%-lt 30%-ni nende töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad.
 5. Alampalga tõstmisega, nutika lastetoetusega ja suunatud sotsiaalteenuste arendamisega vähendame vaesust kõikjal Eestis.

 

Meie inimeste turvalisus sõltub ka energiajulgeolekust, et me suudame ennast ise toiduga varustada, tugevast majandusest ja ühiskonna stabiilsusest.

Loe ka meie energia-, põllumajanduse- ja sotsiaalpaketti:
http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ideed/energeetika
http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ideed/maksud
http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ideed/maaelu-ja-p%C3%B5llumajandus
http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ideed/sotsiaalne-kaitse-ja-t%C3%B6%C3%B6turg