Avatud valitsemine ja riigihaldus

Meie eesmärgiks on avatud Eesti, kus aetakse asju ausalt, targalt ja õiglaselt. Poliitikud peavad tegutsema inimeste eest ja inimeste nimel, mitte oma erahuvidest lähtuvalt. Poliitikas pole tähtis üksnes see, mida lubatakse ja tehakse. Vähemalt sama oluline on see, kuidas otsusteni jõutakse ning need ellu viiakse. Me peame rohkem kuulama kogukondade ja vabaühenduste arvamust, et otsused oleksid ka tegelikult tehtud inimeste eest. Selleks me teeme järgmist:

  1. Koondame riigiasutused maakondades ühtsetesse riigi teenuskeskustesse. Nii on riigile odavam ja inimestele mugavam.
  2. Tagame üleriigilistele kodanikuühendustele sõnaõiguse Riigikogu komisjonide töös. Võtame seadusandlikud otsused vastu avalikule arutelule ja mõjude analüüsile toetudes ning kaasame otsuste ettevalmistamisse kodanikuühenduste esindajad ja asjatundjad.
  3. Hoidume avaliku teenistuse politiseerimisest. Peame ametnike valikul esmatähtsaks nende erialast kompetentsust, mitte poliitilist lojaalsust erakonnale.
  4. Kehtestame erakonna reklaamikulude ülempiiriks 500 000 eurot kalendriaastas. Nii saavad valimistulemuste kaalukeeleks ideed, mitte erakondade rahastajad.
  5. Tagame õiguskindluse. Me ei pea õigeks üleöö toimuvaid muutusi õiguskeskkonnas ja väldime erakondlikku seadusandlusega manipuleerimist.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist