Seeniorid

 

 

 

VÄÄRIKATE EESTI

Eakate inimeste osakaal Eesti rahvastikus suureneb lähematel aastakümnetel kiiresti. Sõnaga „eakas“ seostub üha enam aktiivne ühiskonnaliige. Eakate võimed ja teotahe on eriti tähtsad olukorras, kus vanemaealiste osakaal meie rahvastikus on märgatavalt suurenemas.

Eestis peavad kõik inimesed tundma ennast väärikate ühiskonnaliikmetena. Riigi kohus on pöörata senisest enam tähelepanu vanemaealistele, pakkuda neile turvatunnet, aidata neil aktiivselt  ühiskonnaelus kaasa lüüa, toetada nende püüdlusi tööturul ja kindlustada nad kvaliteetse arstiabiga.

Vanemaealised on Eesti jaoks suur väärtus - eakate elukogemuse, teadmiste ja oskuste parem rakendamine aitab suurendada ühiskonna sidusust. Nende panus on hindamatu nii laste kui lastelaste toetamisel ja suunamisel kui ka Eesti majanduse arendamisel. Ühiskonna vananemine tähendab ka seda, et riik peab avardama töötamise võimalusi pärast pensioniea saabumist ja pakkuma  soovijatele ümber-ja täiendõpet.  

2015. aasta aprillis tõusevad pensionid keskmiselt 6,3% ning keskmine pension (374 eurot) jääb ka edaspidi tulumaksuvabaks. Ühtlasi on tegu viimase viie aasta suurima pensionikasvuga. Pidev pensionitõus koos miinimumpalga kasvuga on jätkuvalt üks kesksemaid abinõusid eakate toetamisel. Aga selleks, et vanemaealised tunneksid end ühiskonnas hästi ja turvaliselt, tuleb veel palju ära teha. 

Sotsiaaldemokraadid tahavad järgmise nelja aasta jooksul viia ellu järgmised sammud:

 

1.       Tõstame nelja aasta jooksul keskmise pensioni 560 euroni. Seejuures tagame jätkuvalt keskmise pensioni tulumaksuvabastuse. Paralleelselt tõstame miinimumpalga 800 euroni, mis tähendab, et täiskohaga töötava vanaduspensionäri sissetulek oleks vähemalt 1360 eurot.

2.       Toetame hambaravi järgmiselt:

  • toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga kolme aasta kohta;
  • tõstame vanadus- ja töövõimetuspensionäride proteesihüvitise praeguselt 256 eurolt 350 euroni kolme aasta kohta, kusjuures hüvitist võib kasutada ka hambaraviks;
  • Hambaravi parema kättesaadavuse tagamiseks maapiirkondades paneme käiku hambaravibussi.

3.       Töötame välja paindliku pensioniea süsteemi. Peame õigeks lähenemist, et pensioniiga ei ole mitte kindel vanus, mille saabumisel pensionile minna, vaid inimene saab ise valida, millal viie aasta jooksul pensionile jääda.

4.       Täienduseks praegusele pensionikindlustusele loome toimiva tööandjate sissemaksetel põhineva tööpensioni. Võimaldame tööandjal teha sissemakseid töötaja vabatahtlikule pensionikontole madalama 13%-lise sotsiaalmaksu määraga. Õigus võtta tööandja pension välja on sõltuvuses pensionile mineku ajaga.

5.       Soodustame eakate tööhõives osalemist. Selleks langetame eakate eest makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra ning soodustame osaajaga töötamist.

6.       Soodustame vanemaealiste töötajate täiend- ja ümberõpet, et nad tööturul aktiivsed oleksid. Selleks soodustame kõrg- ja kutseharidussüsteemis täiskasvanute ümberõpet. Toetame ülikoolides tasuta osaajaga õppes teise erihariduse töö kõrvalt omandamist.

7.       Vabastame erisoodustusmaksust tööandja kulutused töötaja tervise edendamiseks ja spordiga tegelemiseks (kuni 600 eurot aastas). Nii on töötajatel rohkem motivatsiooni investeerida oma tervisesse ja ennetada haigestumist.  

8.       Täiendame omastehooldajaid puudutavaid õigusakte, lähtudes omastehooldajate tegelikest vajadustest. Võrdsustame omastehooldajate toetuse miinimumpalgaga ja vabastame tööandja, kes pakub omastehooldajale tööd, sotsiaalmaksu maksmise kohustusest ravikindlustuse osa võrra (13% palgast).

9.       Arendame eakate päevakeskuste süsteemi. Toetame riigi, omavalitsuste, ettevõtjate ja eraisikute koostööd, et luua eakatele mõeldud hooldeasutuste ja pansionaatide võrk, mis pakub väärikat ja hinnalt kättesaadavat teenust kõigile eakatele, kes seda vajavad.

10.   Turgutame ravikindlustuse eelarvet riigi muude tulude abil, et vähendada ravijärjekordi ning laiendada soodusravimite valikut. Parandame taastusravi kättesaadavust ja tagame teenuse osutamise vajalikus mahus.

 

Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on, et vanemaealised oleksid ühiskonda kaasatud ja õpihimulised, et nad elaksid tervete, aktiivsete ja hästi toimetulevatena.

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist